SOUTĚŽE na výstavě "NOŽE 2016"

Souže - NOŽE 2014 

Níže jsou propozice obou soutěži.

Výsledky jsou umístěny samostatně - viz menu.
 

 

Pravidla pro hodnocení nožů v soutěži o titul

„Nůž časopisu Myslivost“    

udělovaný

redakcí časopisu Myslivost

a

ASOCIACÍ NOŽÍŘŮ BOHEMIA CULTELLATORES (A.N.B.C.)


• Hodnocení provede komise delegovaná redakcí časopisu Myslivost a  A.N.B.C. Složení komise bude zveřejněno v místě, kde bude hodnocení probíhat. Redakce myslivosti deleguje předsedu komise a jednoho komisaře, A.N.B.C. jednoho komisaře. V případě krajní nouze mohou být po dohodě A.N.B.C. a Myslivosti komisaři delegováni A.N.B.C. V případě, že předseda komise nebude delegován, nebo se nedostaví, hodnocení se v rámci výstavy Nože a za spolupráce A.N.B.C nekoná.

• Doprava a ostatní náklady spojené s účastí předsedy komise a komisaře za Myslivost nese redakce časopisu Myslivost, stejně jako dodává eventuální ceny a diplomy.
Diplomy budou podepsány předsedou komise a komisařem za ANBC.

• Hodnocení proběhne ve skupinách:

I.                OTEVŘENÝ NŮŽ - všechny typy pevných nožů s ohledem na praktické použití- výkon práva myslivosti, včetně nožů se sklopnými čepelemi v rukojeti

II.              OTEVŘENÝ NŮŽ ZDOBENÝ- všechny typy pevných nožů vhodných pro výkon práva myslivosti, včetně nožů se sklopnými čepelemi v rukojeti s ohledem na výzdobu a celkový dojem

III.           ZAVÍRACÍ NŮŽ -všechny typy zavíracích nožů s ohledem na praktické použití- výkon práva myslivosti, s neomezeným počtem čepelí

IV.           ZAVÍRACÍ NŮŽ ZDOBENÝ-všechny typy zavíracích nožů vhodných pro výkon práva myslivosti, s neomezeným počtem čepelí s ohledem na výzdobu a celkový dojem

V.             LOVECKÝ TESÁK (tzv. pasovací)

 

• Každý účastník soutěže může do každé z kategorií přihlásit pouze jeden nůž a to zdarma.

• Ve všech skupinách bude hodnoceno řemeslné zpracování, funkčnost a vhodnost pro         myslivecké použití, u skupin II,IV a V navíc i výzdoba a celkový dojem.

• K hodnocení mohou své výrobky přihlásit účastníci výstavy, během které je hodnocení prováděno, případně výrobci nožů a chladných zbraní z České republiky.

 

•Pravidla pro hodnocení nožů v soutěži o titul“Nůž časopisu Myslivost“ a předávací protokol –přihláška nože budou vystavovatelům zaslány společně s přihláškou na výstavu NOŽE v Příbrami pořadatelem této výstavy. Tatáž pravidla budou uvedena na web. stránkách časopisu Myslivost a A.N.B.C.

• Titul „ Nůž časopisu Myslivost“ může být v každé kategorii udělen pouze jeden.

 

• Vyhlašovatel soutěže - redakce časopisu Myslivost je oprávněn titul „ Nůž časopisu Myslivost “ neudělit v případě, že hodnotící komise v některé kategorii neudělí první místo, nebo v dané kategorii budou přihlášeny méně jak tři výrobky. V takovém případě může udělit čestné uznání. Čestné uznání může udělit i v případě je-li nůž zajímavé nebo progresivní konstrukce, výjimečné výzdoby a pod. bez ohledu na pořadí v soutěži.

•Účastník hodnocení nožů o titul „Nůž časopisu Myslivost“ je povinen v případě, že přihlášený nůž obsahuje materiály podléhající úmluvě CITES, všechny tyto materiály uvést v průvodním listu včetně čísel povolení k jejich dovozu a využití. V případě, že tak nebude učiněno, nůž nebude do soutěže přijat.

• Nůž přihlášený do hodnocení o titul“Nůž časopisu Myslivost“ bude včetně vyplněného průvodního listu předán předsedovi komise od 7 do 8 hodin v první den konání výstavy, tj. v sobotu na místě určeném a označeném pořadatelem výstavy NOŽE. Pozdější dodání nebude možné. Bez řádně vyplněné přihlášky nebude nůž do hodnocení přijat.
Nože budou účastníkům soutěže předány-vráceny nejpozději do 10 hodin prvního dne konání. Diplomy a ceny budou předány společně s oceněními Nůž roku v termínu určeném pořadatelem výstavy, nebo samostatně dle požadavku redakce časopisu Myslivost.

 

 Aktuální informace k soutěži Nůž roku 2016

 

Soutěž Nůž roku se koná 10.9.2016, tj. v sobotu, v Příbrami v rámci konání výstavy Nože 2016.

Nože budou předány k hodnocení od 12 do 13 hodin na podiu velkého sálu kulturního domu v Příbrami. Po tomto termínu nebudou další nože k hodnocení přijímány.

Na podiu také proběhne hodnocení, které musí být ukončeno nejpozději v 15.30 hodin. Výsledky budou vyhlášeny nejdéle v 16 hodin.

Po dobu předávání nožů, v průběhu hodnocení i při vyhlášení výsledků mají na podium přístup pouze členové hodnotíce komise složené z členů A.N.B.C.

Přístup návštěvníků výstavy a vystavovatelů k hodnocení je zakázán.

Přístup novinářů je možný pouze na základě povolení A.N.B.C.

 

Propozice pro hodnocení nožů v nejvyšší soutěži ČR o titul

„NŮŽ ROKU" 

  udělovaný

AsociacÍ nožířů Bohemia Cultellatores

 

       Hodnocení provádí komise složená ze všech přítomných členů AN.B.C, přičemž každý člen A.N.B.C má právo účastnit se hodnocení jako komisař, pokud se přihlásí u výkonného tajemníka, předsedy nebo pověřené osoby, a bude mu vydán zkušební protokol.

       Komise musí mít nejméně 3 členy.

      Vlastní nože přihlášené do soutěže komisař nehodnotí.

Hodnocení nožů probíhá na místě a v čase stanoveném A.N.B.C. a oznámeném před  předpokládaným termínem konání na web.stránkách A.N.B.C.

Hodnocení probíhá v následujících kategoriích.

 

I.              PEVNÝ NŮŽ

Do této kategorie jsou zahrnuty všechny typy pevných nožů bez rozdílu velikosti, konstrukce, účelu a použitých materiálů

 II.            ZAVÍRACÍ NŮŽ

Do této kategorie jsou zahrnuty všechny typy nožů bez rozdílu velikosti, konstrukce, účelu a použitých materiálů, u kterých se skrývá čepel do rukojeti.

III.           ZDOBENÝ NŮŽ

      Do této kategorie jsou zahrnuty pevné i zavírací nože zdobené libovolnou technikou, bez rozdílu konstrukce a typu na jejichž výrobě se podílelo více osob.

IV.          UMĚLECKÝ NŮŽ

·     Do této kategorie jsou zahrnuty pevné i zavírací nože zdobené libovolnou technikou, bez rozdílu konstrukce a typu. Podmínkou přihlášení nože do této kategorie je čestné prohlášení přihlašujícího, že nůž, a to i v případě, že součástí kompletu je pochva, byl výhradně prací jedné osoby.

 

       Nože řemeslně a továrně vyrobené se hodnotí společně(tovární nože se nehodnotí v kategorii IV).

    Ve všech kategoriích je jednou známkou hodnoceno řemeslné zpracování, funkce a design.

       U kategorie III. a IV. je  hodnocena ještě výzdoba a celkový dojem.

       Komisař ohodnotí nože přihlášené do soutěže v dané kategorii jednou známkou od 1 do10,

       kde 10 je nejlepší.

 

       Titul „Nůž roku„ může být v každé kategorii udělen pouze jeden.

            

       Vyhlašovatel soutěže je oprávněn titul „Nůž roku„ neudělit v případě, že hodnotící komise v některé kategorii neudělí první místo, nebo v dané kategorii budou přihlášeny méně jak tři výrobky. V takovém případě může udělit čestné uznání.

 

       Výrobky k hodnocení je nutno předat na místě a v čase stanoveném A.N.B.C .

 

       Výrobky budou vráceny po hodnocení na místě a v čase stanoveném A.N.B.C.

 

       Členové A.N.B.C. mohou přihlásit do každé kategorie jeden výrobek zdarma. Nad tento limit je možno přihlásit výrobky za poplatek 300,- Kč za každý kus navíc.

 

      Výrobci, kteří nejsou členy A.N.B.C., mohou přihlásit do každé kategorie jeden výrobek za poplatek 300,- Kč.

 

       Poplatek je splatný při předání nožů.

 

       Ke každému noži předanému k hodnocení, musí být přiložen řádně vyplněný průvodní list ve dvojím vyhotovení. Pokud je přihlášený nůž vyroben z materiálů vázaných na povolení CITES, je přihlašující povinen tyto materiály uvést v protokolu a to včetně čísel povolení. V opačném případě bude nůž ze soutěže vyřazen.

      Na jednom průvodním listu bude potvrzeno převzetí nože k hodnocení a tento obdrží předkladatel. Hodnocený nůž bude vydán pouze na základě potvrzeného průvodního listu po hodnocení.

 

říbram