NOŽE 2020 Příbram

            ?
Komunikace s s.r.o. Hefaistos veškerá žádná. 
Červen 2020 - poslední slovo bude mít aktuální epidemiologická siuace.
Jisté však je, že náš spolek "NOŽE-CZ" nebude zajišťovat doprovodné programy. Ovšem ne kvuli nám ani kvuli coronaviru. 
Aktuální informace jsou na: www.vystava-nozu.cz
 

23.8.2020 - první a zatím i poslední oficiální informace od Hefaistosu, kterou jsme obdrželi:

Pavle,

 potvrzuji po dlouhém váhání konání podzimní výstavy Nože 2020 v Příbrami. Samozřejmě netuším, co si naši politici vymyslí a může se stát opravdu cokoli, ale prozatím platí vše co je na našich stránkách. Upozorňuji jen na povinné nošení roušek (pokusím se pro návštěvníky zajistit) a omezený  přístup v etapách po 400 návštěvnících. Venkovní prostor zatím bez omezení.
S pozdravem Viktor
 

Na vzdor situaci s koronavirem to Hefaistos nevzdal a avizovaná výstava proběhla, takže palec nahoru.  

Na výstavu přišlo cca 700 návštěvníků. Přes vyjímečnost situace je však třeba říci, že přístup značné části vystavovatelů byl vůči organizátorům i návštěvníkům pohrdavý. Z téměř sta přihlášených jich bez omlovy (až na zanedbatelné vyjímky) nepřijela polovina. Vrcholem byla neděle, kdy ze sobotních padesáti vystavujících jich zbylo na sále 19. Prostě aniž by cokoliv řekli, zmizeli jak pára nad hrncem. Vím jen o jednom vystavujícím, který měl objektivní důvod v neděli nevystavovat. Již v sobotu v poledne jsem od něj koupil posledí nůž co měl na stole. 

To je můj sujektivní pohled - Pavel Formánek st.

Následující článek a fotografie nezišťně poskytl  pro naší potřebu jejich autor  Ing Martin  Helebrant.

Nože 2020 Příbram, 12. 9. 2020

We’ll meet again, don’t know where, donť know when, but I know we will meet one sunny day … sung Vera Lynn, one of the forces sweethearts of the WWII. And this is exactly what has happened on the second weekend of September in Czech town Příbram, where 29th knife exhibition Nože was took place. Until the last moment it was not clear whether the exhibition will take place or not because of the COVID 19 pandemia and organizers held repeatedly consulting with Czech hygienic authorities whether to go or to stop the exhibition. Opinions changed, not even inside the organizing team were one accord.  At the end, organizers took a bold decision and launched exhibition as scheduled. The venue has been split into three separate areas; entrance controlled in terms of numbers people inside. Face mask has been part of the ticket and you get it on the entrance. Bottles with disinfection were all over the place. The show went on!

It has been a brilliant Saturday morning. The sky was blue but the temperature was still mild and pleasant. The arrival to the Příbram has been a bit different than in previous years. Usually cramped parking lot this time provide easy parking, there was no long que trailing outside from the Cultural center. In front of the ticket desk stood a short tail of visitors, but no one could call it crowd.

The main floor, normally jammed by the tables and visitors to the limits, was half empty. In comparison with previous years only about 50 knifemakers had the courage to come. The presence (or absence, should you want to see it from the opposite) covered all categories of the knifemakers. Came the brilliant ones as well standards, came “old hares” as well as “cherries”. There has been only one significant difference – there were practically no knifemakers from abroad. If you keep in mind overall situation when the second wave of COVID 19 was rising, the reasoning was clear.

In general, what has been about exhibitors more or less fits for the visitors. The visit has been significantly lesser then in previous years, still it remained international. Maybe, it was even more international then in previous year. I did not make a special research within the visitors, but I stayed for almost entire Saturday and during the day I met visitors from Germany, Netherlands, Poland and heard even some people speaking Hungarian. Maybe this is because the Czech legislation still practically does not impose any regulation or restrictions concerning the knife ownership and carrying. This is what told me a visitor from Munich (München) when I asked him why he came.

After quite a time I have again seen production of some masters that absented before. There has been a table of Zdeněk Janča, which usually does not exhibit because he is the organizer of the Prague exhibitions. The table of Zdeněk Krejza with his history inspired knives (mostly of baroque influence) pleased my eye,as well as table of Imrich Poprocký. About 6 knifemakers exhibited on the back yard of the Cultural center. Table with early medieval goods made by Josef Toulec was inspiring and pleasing too.

There has been significantly less booths with knife making materials or with machinery used for making the knives. There were only two producers of belt grinders, this I would like to mention the …. from Rakovník (CZ), who presented a line of compact grinders, perfect for small workshops.

When I asked the exhibitors after the show about their opinion of it, there was a common mind. There were less visitors this year, but the ones that came were wiling to buy. I had my own experience with this phenomenon – during the initial walkaround the main floor I selected knives for the detailed photos. Only one hour later many of the selected knives were sold, sometimes gone. Every exhibitor on the main floor was pleased by a less dense layout of the tables. Maybe this is a recommendation for the next year – keep the exhibition floor more spacious.

The best message: So far the COVOD 19 took no toll from the Czech knife making community. At least we are not aware of it.

The last word: should pandemic the situation allows, I cordially invite you to the traditional Prague Advent Exhibition. This time it should be held on Sunday 6th of December 2020. I wish us all to be.

We'll will meet again, don’t know where, don’t know when, but I know we will meet one sunny day …

Prague, September 15th of 2020

 

Nože 2020 Příbram, 12. 9. 2020

Potkáme se znovu, nevím kde, nevím kdy, ale vím, že se potkáme jednoho slunečného dne ... zpívaná Vera Lynn, jedna z miláček druhé světové války. A přesně to se stalo druhý zářijový víkend v českém Příbrami, kde se konala 29. výstava nožů Nože. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se výstava uskuteční nebo ne, kvůli pandemii COVID 19 a organizátoři opakovaně konzultovali s českými hygienickými úřady, zda výstavu navštívit nebo zastavit. Názory se měnily, dokonce ani uvnitř organizačního týmu nebyla jedna shoda. Na konci se organizátoři odvážně rozhodli a zahájili výstavu podle plánu. Místo konání bylo rozděleno do tří samostatných oblastí; vchod řízen z hlediska počtu lidí uvnitř. Maska na obličej byla součástí vstupenky a dostanete ji u vchodu. Láhve s dezinfekcí byly všude. Přehlídka pokračovala!

Bylo to skvělé sobotní ráno. Obloha byla modrá, ale teplota byla stále mírná a příjemná. Příjezd do Příbrami byl trochu jiný než v předchozích letech. Obvykle stísněné parkoviště tentokrát poskytuje snadné parkování, venku z Kulturního centra nebylo dlouhé fronty. Před pokladnou stál krátký ocas návštěvníků, ale nikdo to nemohl nazvat davem.

Hlavní patro, obvykle zaseknuté stoly a návštěvníky mezí, bylo poloprázdné. Ve srovnání s předchozími lety mělo odvahu přijít jen asi 50 výrobců nožů. Přítomnost (nebo nepřítomnost, pokud ji chcete vidět z protikladu) pokrývala všechny kategorie výrobců nožů. Přišel brilantní i standardy, přišli „staří zajíci“ i „třešně“. Byl zde jen jeden významný rozdíl - prakticky neexistovali žádní výrobci nožů ze zahraničí. Pokud budete mít na paměti celkovou situaci, kdy druhá vlna COVID 19 stoupala, byly důvody jasné.

Obecně platí, že to, co se týkalo vystavovatelů, víceméně vyhovuje návštěvníkům. Návštěva byla výrazně menší než v předchozích letech, přesto zůstala mezinárodní. Možná to bylo ještě více mezinárodní než v předchozím roce. Mezi návštěvníky jsem neprováděl speciální průzkum, ale zůstal jsem téměř celou sobotu a během dne jsem se setkal s návštěvníky z Německa, Nizozemska, Polska a slyšel jsem dokonce i některé lidi hovořící maďarsky. Možná je to proto, že česká legislativa stále prakticky neukládá žádné předpisy ani omezení týkající se vlastnictví a nošení nožů. To mi řekl návštěvník z Mnichova, když jsem se ho zeptal, proč přišel.

Po docela dlouhé době jsem znovu viděl produkci některých mistrů, kteří dříve chyběli. Byl zde stůl Zdeňka Janče, který obvykle nevystavuje, protože je organizátorem pražských výstav. Stůl Zdeňka Krejzy s jeho historií inspirovanými noži (většinou barokního vlivu) potěšil mé oko, stejně jako stůl Imricha Poprockého. Asi 6 nožířů vystavovalo na dvorku Kulturního centra. Inspirativní a příjemný byl také stůl s raně středověkým zbožím od Josefa Toulece.

Stánků s materiály na výrobu nožů nebo se stroji používanými k výrobě nožů bylo podstatně méně. Byli tam jen dva výrobci pásových brusek, to bych chtěl zmínit ... od Rakovníka (CZ), který představil řadu kompaktních brusek, ideální pro malé dílny.

Když jsem se po výstavě zeptal vystavovatelů na jejich názor na to, byla tu běžná mysl. Letos bylo méně návštěvníků, ale ti, kteří přišli, se chystali koupit. S tímto fenoménem jsem měl své vlastní zkušenosti - během úvodního obchvatu hlavního patra jsem vybral nože pro detailní fotografie. Jen o hodinu později bylo mnoho vybraných nožů prodáno, někdy pryč. Každý vystavovatel v hlavním patře byl potěšen méně hustým uspořádáním stolů. Možná je to doporučení pro příští rok - udržujte výstavní prostor prostornější.

Nejlepší zpráva: COVOD 19 si zatím českou komunitu výroby nožů nevybral žádnou daň. Přinejmenším o tom nevíme.

Poslední slovo: pokud to situace umožní pandemii, srdečně vás pozývám na tradiční pražskou adventní výstavu. Tentokrát by se měl konat v neděli 6. prosince 2020. Přeji si, abychom byli všichni.

 

Potkáme se znovu, nevím kde, nevím kdy, ale vím, že se potkáme jednoho slunečného dne ...

 

Praha, 15. září 2020

 

5548

Jan Hermach (CZ) and his Big knife

5550

Before opening the exhibition space, tables are set and adjusted.

5551

Like every year, swords from …. would make any medieval knight happy.

5553

Folding knives in Spanish style by Jan Hermach (CZ)

name: Big Knife and Small Knife

blade material: AK9

handle material: Zebrano and  Palisander wood

blade length: 310 / 135 mm

overall length: 705  / 300 mm

length folded: 395 / 160 mm

5554

Table of Zdeněk Krejza (CZ) with his knives in historical style, mostly baroque

5555 – 6

In comparison with previous years, this year was only a very little exhibited tools or machinery for knife machined were presented in Příbram, as well as materials

5559

Fire by Ondřej Payma. The leather pouch contains flints, tinder, salpetered rope, piece od old saw and easily ignitable powder in brass case. Iron striker is sewn into the leather pouch. With this pouch, you travel in wilderness for weeks and at all time you will be able to make your fire in the evening.

5561

Swords in cane Bohdan Chalupný. Perfectly made, reliable and durable as support, still providing a lot of fencing capability once the blade is drawn out.

5563

Serial knife production offered on the upper platform of the main staircase of the Cultural center in Příbram.

5565

Higher grade of factory produced cutlery – Premium Cut by Giesser

5566-68

Knives by Kuznitsa Nazarova – a Russian black and knifesmith.

 

5570

Secondhand knives, badges, …  and anything else

5571-2

New very compact belt grinders from the Czech producer. These grinders are offered including the fixtures for grinding a blade.

5574

knifemaker: Zdeněk Krejza (CZ)

blade material:19 312 +19 191 carbon steel

handle material: giraffe bone, jasper,

blade length (mm): 115

overall length (mm): 243

5575

knifemaker: Zdeněk Krejza (CZ)

blade material: 19 312 +19 191 carbon steel

handle material: ebony + lapis lazuli

blade length (mm): 120

overall length (mm): 240

  

5576

knifemaker: Zdeněk Krejza (CZ)

blade material:19 312

handle material: bovine horn

blade length (mm): 315

overall length (mm): 460

Copy of a historic artifact – non-regulated Confederated States of America Army bowie

5577

knifemaker: David Pelikán (CZ)

blade material: 19 312 + 80NiC

handle material: alder and grenadille

blade length (mm): 227

overall length (mm): 370

5578

knifemaker: Aleš Vencovský (CZ)

blade material: 690 / N390

handle material: stabilized alder / makasar

blade length (mm): 228 / 167

overall length (mm): 353 / 285

Sheath form lindy wood

5579

knifemaker: Aleš Vencovský (CZ)

blade material: ELMAX

handle material: brass

blade length (mm): 95

overall length (mm): 210

5580

knifemaker: Ondřej Payma (CZ)

blade material: 19 312 + something found in the smithy

handle material: birch + german silver

blade length (mm): 82

overall length (mm): 195

5581

knifemaker: Tomáš Bittner (CZ)

blade material: 19 312 + 80NiCr11

handle material: reindeer + some wood from the workshop

blade length (mm): 147

overall length (mm): 272

5582

knifemaker: Petr Boček (CZ)

blade material: 19312

handle material: leather washers

dimensions lost

5583

knifemaker: Bohumil Šrom (CZ)

blade material: 19312 +75Ni8

handle material: ebony, brass / acacia, bronze

blade length (mm): 172 /

overall length (mm):

5584-5

knifemaker: Martin Veselý (CZ)

blade material: carbon damask

handle material: carbon damask

blade length (mm): 111

overall length (mm): 235

length folded (mm): 156

5588

knifemaker: Artur Kazarjan (CZ)

blade material: old file with about 1,1% C

handle material: alder

blade length (mm): 135

overall length (mm): 275

5589-92

knifemaker: Nožířství (cutlery) Bareš Sedlčany (CZ) with engraving by Karel Borecký (CZ)

blade material: ELMAX

handle material: antler

blade length (mm): 109

overall length (mm): 234

5594

knifemaker: Igor Hritz

blade material: ELMAX

handle material: cherry

blade length (mm): 102

overall length (mm): 233

5595-98

knifemaker: Karel Hons + engraving by R. Pyroutek (CZ)

blade material: N690

handle material: stainless steel + antler

blade length (mm): 111

overall length (mm): 252

length folded (mm): 142

Utilized pelvis saw by Wenger

5599

knifemaker: Dohnal family (CZ)

blade material: ELMAX

handle material: antler + alder

blade length (mm): 122

overall length (mm): 258

 

5600

knifemaker: Roman Adámek (CZ)

blade material: old file

handle material: reindeer antler

blade length (mm): 132

overall length (mm): 254

5601

knifemaker: Zdeněk Rambousek (CZ)

blade material: N690

handle material: various woods

blade length (mm): 118

overall length (mm): 228

5602

knifemaker: Zdeněk Rambousek (CZ)

blade material: N690

handle material: N/A

blade length (mm): 48

overall length (mm): 120

5603

knifemaker: Jiří Čurda (CZ)

blade material: 19 312 +75Ni8

handle material: chestnut + ebony / ironwood

blade length (mm): 151 / 89

overall length (mm): 272 / 205

length folded (mm): N/A / 120

5605

knifemaker: Imrich Poprocký + scrimshaw by Marek Horňák (CZ)

blade material: Russian made mosaic damask

handle material: ostrich bone

blade length (mm): 150

overall length (mm): 282

5606

knifemaker: Imrich Poprocký

blade material: ELMAX + N690 / AK5

handle material: ostrich bone

blade length (mm): 175

overall length (mm): 305

5607

knifemaker: Imrich Poprocký + scrimshaw by P. Hanza (CZ)

blade material: carbon damask + meteoritic iron

handle material: mammoth

blade length (mm): 113

overall length (mm): 249

5608

knifemaker: Václav “Monty” Šmíd (CZ)

blade material: carbon damask

handle material: maple

blade length (mm): 113

overall length (mm): 249

5611

traffic on the floor after the lunch

5612

Table of Kovo  Kotěra – replicas of wwI and wwII combat or trench knives

5613

knifemaker: Pavel Komberec

name: woodoo pleasure

blade material: spring steel

handle material: turkey foot

blade length (mm): 80

overall length (mm): 209

5614

Table of Miloslav Dlask

5617

Moskito knives – factory production on the upper platform of the main staircase

5620

Refreshment area on the backyard.

5621

Making a bone jewelry

5622

Artifacts by Pavel Ulík (CZ)

5624

knifemaker: Michal “Jakuza” Jarý (CZ)

blade material: carbon damask

handle material: mammoth

blade length (mm): 65

overall length (mm): 124

5625 - 28

On the table of Michal “Jakuza” Jarý : work in progress

5629

On the table of Zdeněk Janča

5630

Zdeněk Janča

5631-2

Michal Jarý, Zdeněk Janča, Michal’s daughter Johanka

5633

Filip “Hejkal” Ondruška, Filip Kurota (Filda’s knives)

5634

Table of Zdeněk Janča


5

 

5641

Whistles – there is no blade in them, but the maker played very nicely