"N O Ž E 2016"

XXV. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní

ÚČAST.PODM.-CZ-2016.pdf (239077)

ÚČAST.PODM.-CZ-2016.doc (39424)

Přihláška 2016.pdf (295714)

PŘIHLÁŠKA-universal-2016-O.doc (40,5 kB)

PŘIHL. 2016 - DODATEK.pdf (149203)

PŘIHL. 2016 - DODATEK.doc (46592)

 

"N O Ž E 2016"

XXV. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní

Účastnické podmínky - proposice

                                                                                                

1.      Výstava proběhne ve dnech 10.9. a 11. 9. 2016 v Kulturním domě Příbram,

       v sobotu od 8.00 do 18.00 a v neděli od 9.00 do 12.00 hod.

2.      Povinností každého účastníka je mít připraveny výrobky na stole každý den čtvrt hodiny před zahájením výstavy a setrvat na výstavě až do ukončení. Organizátor má právo vybírat výstavní jistotu (finanční obnos) dle svého uvážení, která bude vrácena po skončení výstavy. Při předčasném odchodu z výstavy, nebo pozdním příchodu na výstavu, tento obnos propadá ve prospěch organizátora. Při zpožděném příchodu vystavujícího na výstavu o více jak jednu hodinu, není povinností organizátora umožnit mu účast na výstavě.

 

3.      Minimální počet vystavovaných či prodávaných výrobků je 5 kusů.

 

4.      K vystavení a prodeji budou sloužit stoly, jejichž plochu je možno upravit dle potřeby.

 

5.      Ke každému stolu náležejí automaticky dvě židle.

 

6.      Pro výrobce je účastnický poplatek stanoven za jeden stůl 0,8x0,8 m:

900,- Kč za vystavení a prodej 

500,- Kč pouze za vystavení, 

500,- Kč při stánkovém prodeji (ve vlastním stánku) pod širým nebem bez ohledu na plochu.

-        při ukázce zdobení či výrobního postupu lze poskytnout jeden stůl zdarma na tuto činnost.

-        při zajišťování doprovodných programů, včetně činnosti kovárny, lze prostor venku poskytnout zdarma.

 

7.      Prodej cizích výrobků na stolech výrobců je možný pouze za zvlášť dohodnutých podmínek.

 

8.      Prodejci se mohou výstavy zúčastnit jen vyjímečně, na základě výběru organizátora, přičemž přednost mají výhradní prodejci, dovozci. Účastnický poplatek je stanovován individuelně, činí však nejméně 1000,- Kč za jeden stůl 0,8 x 0,8 m.

 

9.      Reklamní materiály je možné umístit pouze se souhlasem pořadatele výstavy za smluvní cenu.

 

10.   Účastníci ze zahraničí mohou na požádání účastnický poplatek uhradit až na místě.

 

11.   Po dobu výstavy odpovídá každý účastník výstavy „NOŽE 2016“ za svoje exponáty i svůj ostatní majetek a je povinen se řídit platnými zákony ČR.

      

12.   Vystavené zboží musí být viditelně označené cenovkou, případně jako neprodejné či prodáno.

 

13.   Vystavující dává souhlas, aby fotografie pořízené pořadatelem výstavy  či poskytnuté pořadateli výstavy byly  bez omezení použity dle potřeby pořadatele výstavy.

 

14.   Vedle vystavení a prodeje řemeslně vyráběných nožů, chladných zbraní a zbroje a továrně vyráběných nožů, chladných zbraní a zbroje je možné prodávat a vystavovat materiál a polotovary, nástroje a nářadí potřebné k výrobě, kožené doplňky, videokazety, CD, DVD, časopisy i literaturu, umělecké a jiné předměty související obsahově s tématem výstavy včetně starožitných a sběratelských exemplářů. 

 

15.   Uzávěrka přihlášek je ke dni 30. 6. 2016. Pozdější přihlášení je možné po dohodě s organizátorem, přičemž nejsou zaručeny stejné podmínky jako při přihlášení do stanoveného termínu.

 

 

Kontakt: Pavel Formánek, NOŽE 2016, Ryneček 132, 261 01 Příbram 3, Česká republika

     E-mail : noze-cz@volny.cz, www.noze-cz.cz

 

Číslo účtu: 2240485309/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Příbram

 

 
 

“NOŽE 2016“PŘÍBRAM  

KULTURNÍ DŮM / KULTURHAUS / PALACE OF CULTURE

10. 9. 2016  &  11 . 9. 2016

 

Přihláška / Anmeldungsliste / Application

 

Jméno / Name / Name: ................................................................ Příjmení / Zuname / Surname: ...........................................................

Adresa / Anschrift / Adress: .....................................................................................................................................................................

Rok narození / Geburtsjahr / Year of birth: ................................   Země / Land / Country: …………………………………………………. É: .............................................  @ mail: ...........................................  www: ......................................................

V případě, že jste prodejce, uveďte výrobce, jehož zboží budete nabízet / Im Fall, daß Sie ein Verkäufer sind, geben Sie bitte Name von Hersteller an, dessen Waren Sie anbieten werden / If you are a dealer, tell us please the producer’s name of goods, what you are going to offer:

…………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Členství / Mitgliedschaft / Membership :  A.N.B.C.:          ANO / JA / YES                                                     NE / NEIN / NO

                                                          

Členství v jiné nožířské organizaci  - jaké / Mitgliedschaft in anderer Messerschmiedorganisation – in welcher / Membership at other cutlery organisation – where:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podle účastnických podmínek se závazně přihlašuji na výstavu „ NOŽE 2016 “ a objednávám …… ks stolů na vystavování.

 

Nach den Teilnahmesbedingungen melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Ausstellung „ NOŽE 2016 “ an und bestelle …… Stücke von Tischen (80 cm x 80 cm) zum Ausstellen.

 

According to registration conditions I enroll obligatory in the exbihiton „ NOŽE 2016 “ and order …… pieces of  tables (80 cm x 80 cm) for exposure.

 

 

Datum / Datum / Date:                                                             Podpis / Unterschrift / Signature:

 

Kontaktní údaje / Kontakt / Contact : „NOŽE 2016“ ,  Ryneček 132, 261 01 Příbram 3, Czech Republi

 mail : noze-cz@volny.cz  , www.noze-cz.cz

 

NOŽE 2016  - Dodatek k přihlášce

Zvláštní požadavky – dle zájmu označte křížkem:


 

Jméno  ..................................................... Příjmení: ....................................................................

Adresa  .........................................................................................................................................

É: ..................................  e- mail: ....................................  www:...............................................

 

 

 

Žádám o přidání jednoho stolu zdarma k předvádění výroby             ke zdobení          

 

·       Konkretizujte činnost: ……………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Chci předvádět kování ve vlastní polní kovárně                    a prodávat            

 

 

 

Chci ve vlastním stánku u Kulturního domu     vystavovat                  prodávat 

                                                                            předvádět                   vyrábět                          

·       uveďte co: ……………………………………………………………………………………………….

………………………..………………………………………………………………...……

 Chci provádět pod širým nebem tuto činnost za zvlášť dohodnutých podmínek:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

 

 

Datum:                                                                      Podpis