ŕNože 2015 - příprava

I když jsme hned po skončení výstavy "NOŽE 2014" všichni s uspořádáním výstavy "NOŽE 2015" počítali, rozhodující bylo, že na schůzi sdružení "NOŽE-CZ" jsme realizaci výstavy jednohlasně odsouhlasili.

První fáze příprav je především na předsedovi za přispění hospodáře.

Kuřáky dnes vytlačují na okraj společnosti a restauraci, kde jsme v případě spolupráce měli zázemí zrušili a tak jsme nuceni se přestěhovat do nouzových prostor. V létě to bylo v předešlých letech běžné. Letos jsme country i v zimě. Konec konců trocha romantiky a retra má také nšco do sebe.

Termín byl v příbramském kurturním domu předem domluven a následně v lednu potvrzen:

Ahoj,

Máte zamluveno na 12.-13.9. 2015.

Nožům zdar :-)

Martin Machata

Ved. Estrádního sálu a kina

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Další fáze je rozhovor s ředitelem divala MgA. Bednářem, který proběhl 3. 2.. Zatím to dopadlo to výborně - žádné změny nejsou v plánu. 

V lednu podáváme na Městský úřad Příbram žádost o povolení používat městský znak a o poskytnutí záštity nad výstavou. Následuje žádost o poskytnutí dotace na doprovodné programy k výstavě.

První odpovědí je povolení používat městský znak.

Trvalo to trochu déle, ale záštita byla MÚ odsouhlasena. To je polovička úspěchu. Nyní požádáme o povolení využít pozemek za kulturním domem k uskutečnění doprovodných programů.

5.4.2015 nám bylo z MÚ oznámeno, že bylo vyhověno naší žádosti o dotaci

Doprovodné programy výstavy NOŽE 2015

Oblast:

 

OBLAST: Kultura

Téma:

 

Jednorázové akce a kontinuální periodické kulturní a společenské činnosti

 

Evidenční číslo:

 

Kultura00111

Projekt:

 

Doprovodné programy výstavy NOŽE 2015

 
   

Žádost byla schválena.

Komentář k žádosti:

 

Zastupitelsvo města Příbram na svém zasedání dne 23.03.2015 projednávalo poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 formou účelové dotace pro oblast: Kultura.
Usnesením zastupitelstva města č. 157/2015/ZM bylo schváleno poskytnutí účelové dotace na Váš projekt ve výši: 10.000,- Kč. Na základě výše uvedeného usnesení s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace. K podpisu smlouvy budete vyzváni.

 

Zatím vzniká v počítači předsedy plakátek pro tisk formátu A5 a A4.

Zároveň připravujeme podklady pro plnobarevný plakát A3 a A2. Ty postupně dostává grafička. Letos by na něm měly být tyto fotografie nožů:

 Rytec Jaroslav Čech.

 

 

 

Radim Dachs

Výstavu podporují

  

 

Již tradičně je součástí doprovodných programů je výstava fotografií. Letošním abonentem na prezentaci svých fotografii je pohled do kovárny devatenáctileté studentky Lenky Vávrové. Tady je malá ukázka.

 
Je polovina dubna a to je čas začít připravovat hudební vystoupen pro doprovodné programy pro výstavu "NOŽE 2015". Svítí sluníčko a tak můžeme sedět u zdroje pochutin a hlavně dobrého vína prodiskutovat co kde a jak, aby se Zbyněk alias Hugo mohl postit do práce.
 
 
Do poslední fáze dospěla příprava plakátů a v stupenky a grafička dokončila poslední úpravy a takhle to se vší pravděpodobností zůstane. 
 
Tady je výsledek:
 
Začátkem května šel plakát i vstupenka do tisku.
 
V polovině května k nám dorazila novinka. Obratem žádáme o vyjímku.
 
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č.1/2015
1
M Ě S T O P Ř Í B R A M
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015 ze dne 23.3.2015,
o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 23.3.2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a mravního vývoje dětí a mladistvých a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území města Příbram.
(2) Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu města Příbram spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného prostranství.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden v prvním větě, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
Článek 3
Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů
(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách na území města Příbram.
(2) Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích je uveden v příloze č. 1 a 2. Přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.
(3) Je-li lokalita, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezena ulicemi, má se za to, že zákaz se vztahuje na veřejná prostranství uvnitř vymezeného prostoru, a to včetně uvedených ulic, dle grafického vymezení v příloze č. 2.
Článek 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Zákaz požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy,
b) na akce, na kterých byla konzumace alkoholu předem povolena městem Příbram na základě písemné žádosti Radě města Příbram podané pořadatelem akce,
c) oslavy ve dnech 31. prosince a 1. ledna.
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č.1/2015
2
Článek 4
Sankce
Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zvláštních předpisů (zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
MĚSTO PŘÍBRAM
otisk úředního razítka
Ing. Jindřich VAŘEKA v. r. Bc. Alena Ženíšková v. r.
starosta 1. místostarostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne:
Zpracoval: Městská policie Příbram
Zveřejněno na internetových stránkách města dne
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č.1/2015
3
Příloha č. 1:
Vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu: všechny městské parky v okruhu 100 m od základních, středních škol a mateřských školek v okruhu 100 m od dětských hřišť a pískovišť v okruhu 100 m od zdravotnických zařízení v okruhu 100 m od hřbitova v okruhu 100 m od nádraží ČD a autobusového nádraží v okruhu 100 m od nákupních center (PENNY, KAUFLAND, BILLA, COOP, LIDL, ALBERT, TESCO, SKALKA) v okruhu 100 m od Kulturního domu – ul. Legionářů Příbram VII, Sokolovny – ul. G. Tesaříka Příbram I v okruhu 100 m od Aquaparku Příbram a Zimního stadionu Příbram - ul. Legionářů Příbram VII na všech autobusových zastávkách a v jejich blízkém okolí (čímž se rozumí 20 m od označníku). Prostory vyznačené v příloze č. 2 této vyhlášky:
- prostor Dvořákova nábřeží - Příbram I a prostor okolo Hořejší Obory - Příbram I,
- prostor mezi ulicemi Boženy Němcové a S.K. Neumana - Příbram VII - „Mototechna“,
- prostor mezi ulicemi Školní – Seifertova – Čechovská - Příbram VIII – „Křížové domy - Cíl“,
- prostor mezi ulicemi Žežická – Gen. Kholla – Karla Kryla - S. K. Neumanna Příbram VII,
- nám. T. G. Masaryka - Příbram I,
- Václavské náměstí - Příbram II,
- nám. 17 listopadu - Příbram VII,
- nám. J.A. Alise - Příbram VI,
- nám. H. Kličky - Příbram VI,
- nám. Arnošta z Pardubic Příbram I a III,
- Ryneček – Příbram III,
- Jiráskovy Sady - Příbram I a II,
- ul. Pražská - Příbram II a III,
- ul. Dlouhá - Příbram II a III,
- ul. Lázeňská - Příbram II,
- ul. Březnická Příbram - III a IV,
- ul. Čs. armády – Příbram IV,
- ul. Politických vězňů - Příbram VII,
- ul. Okružní - Příbram VII,
- ul. Zahradnická – Příbram III,
- ul. Palackého – Příbram II,
- ul. V Brance – Příbram II,
- ul. Osvobození Příbram VII.
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č.1/2015
4
Příloha č. 2:
Grafické vymezení prostor veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu:
MAPA
 
Květen - předány tiskové  podklady mediálním partnerům a těm, kteří budou výstavu propagovat na svých stránkách. Zároveň výstavu propagujeme na akcích.
 
Výstava nožů Brno 2015
Akce "Kováři v Litni" - naše výstava věnovaná nožům.
 
 
Podpora výstavy Nože 2015
 
NAD VÝSTAVOU PŘEVZALO ZÁŠTITU 
MĚSTO PŘÍBRAM
a finančně podpořilo doprovodné programy.